BLOG

丸亀猪熊源一郎美術館

10929981_757318684351380_5760052040229659934_n

本日は美術館にて撮影。
入り口で記念撮影のために床に寝転がる人発見。
カメラマンかな。